Home

  • ให้คำปรึกษา วงแผน และรับจดทะเบียนจัดตั้ง ร้านค้า คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด
  • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ชื่อ ดวงตราประทับ ที่ตั้งสำนักงาน เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ แก้ไขข้อบังคับ รายชื่อกรรมการ เพิ่ม/ลดทุนจดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น ฯลฯ
  • จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
  • ขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน และต่อใบอนุญาต พร้อมทั้งจัดทำระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
  • บริการขอสำเนาเอกสารและจัดส่งเอกสารต่างๆ เช่น บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือรับรอง หนังสือรับรองดวงตรา วัตถุประสงค์ ฯลฯ
  • จดเลิกชำระบัญชีกิจการ
  • บริการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อใช้ในการอนุมัติวงเงินกู้ของกิจการ

 

English/ภาษาไทย